Обучение

Детска градина  " В. и Х. Папазян"  полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Педагогическият екип  създава условия за:

1. цялостно развитие на детската личност;

2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ

Педагогическото взаимодействие в ДГ „Вержин и Хаик Папазян” се организира в основни  и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с  Програмната система на детската градина при зачитане на потребностите и интересите на децата.

 Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват постигането на компетентностите, като очаквани резултати.

 Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.

Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

ОСНОВНА ФОРМА

Oсновни форми на педагогическо взаимодействие в ДГ "Вержин и Хаик Папазян" се провеждат по следните образователни направления:

  • Български език и литература - Съдържанието на образователното

направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана

реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура,

Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на

литературно произведение.

  • Математика - Обемът на съдържанието по образователното

направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени

отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви

отношения, Равнинни фигури.

  • Околен свят - Съдържанието на образователното направление е

структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и

общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на

природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.

  • Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по

образователното направление децата развиват своите познавателни и

изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане,

Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.

  • Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е

систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане,

Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.

  • Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по

образователното направление е систематизирани в четири основни ядра:

Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и

свързване, Грижи и инициативност, Техника.

  • Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е

структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна

двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност,

Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.  

Педагогическата ситуация като основна форма е  организирана само в учебно време.

Задължителна регламентирана ситуация (обучаваща, игрово-познавателна и практическа) и задължителна нерегламентирана ситуация (игрово-познавателна и практическа)

Задължителна регламентирана ситуация - преднамерена или планирана, организирана по инициатива на педагога

Задължителна нерегламентирана ситуация - непреднамерена, непланирана, неочаквана от възрастния или детето, която те приемат като своя нова, спонтанно възникнала инициатива.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ

Допълнителните форми  на педагогическо взаимодействие са дейности, организирани съобразно интересите и потребностите на децата и включват спортни и културни дейности, разходки, тържества, празници, изложби, развлечения и др.

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се провеждат както следва:

1.   за периода на учебното време като незадължителни нерегламентирани педагогически ситуации, празници и развлечения;

2.   за периода на учебното време като допълнителни дейности извън ДОС за предучилищното образование;

3.   за периода на неучебното време (1 юни до 14 септември);

Допълнителните форми по т. 1 се организират по преценка на учителя и в съответствие с цялостната организация на деня, психо-физическите възможности на децата и установената потребност.

Допълнителните форми по т. 2 се организират от директора на детската градина, след решение на педагогическия съвет за съответната учебна година, и при спазване на установена процедура.

Допълнителните форми, които  се реализират във всички групи, извън времето за провеждане на педагогическите ситуации и които са част от системните дейности на ДГ " Вержин и Хаик Папазян" са: утринна гимнастика; подготовка за закуска/обяд и закуска; мини образователни проекти на групата или на детската градина, спортни празници и игри, излети, разходки, екскурзии, посещение на музей, постановка, детско презентиране, конфериране, работа в ателиета, празници и развлечения, анимационни игри, отбелязване на рожденни дни  и други.

Основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват в целодневна, полудневна и почасова форма на организация.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления

и възрастови групи при целодневна организация на образователния процес в ДГ „В. и Х. Папазян”.

 

Образователно направление

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

Български език и литература

 

1 +  1

2 +1

2 + 1

3 + 1

Математика

 

1  +  1

1 +1

2

3

Околен свят

 

1  + 1

2 + 1

2 + 1

2 + 1

Изобразително изкуство

 

2

2

2

2

Музика

 

2

2

2

2

Конструиране и технологии

 

1  + 1

1 +

2

2

Физическа култура

3

3

3

3

 

Общ брой

 

11  + 4                                                         

 

13 + 3

 

15 + 2

 

17 + 2

 

Общo

 

15                                                                

 

16

 

17

 

19

За индивидуална работа с децата  се използват учебни помагала и познавателни книжки  на издателствa „Анубис” и „Булвест”.  По решение на педагогическия съвет всяка учебна година се определят учебните  помагала по които ще работят подготвителните групи на 5 и 6 годишните деца, които се предоставят безплатно.

За децата   в ДГ "Папазян"  предлагаме  и допълнителни педагогически услуги извън държавния образователен стандарт -  английски език, карате и  акробатика.

Дневен режим