Обучение

Детска градина  " В. и Х. Папазян"  полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Педагогическият екип  създава условия за:

1. цялостно развитие на детската личност;

2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

 

Образователни направления:

1. Български език и литература

2. Математика

3. Околен свят

4. Изобразително изкуство

5. Музика

6. Конструиране и технологии

7. Физическа култура        

За индивидуална работа с децата  се използват учебни помагала и познавателни книжки  на издателствa „Анубис” и „Булвест”.  По решение на педагогическия съвет всяка учебна година се определят учебните  помагала по които ще работят подготвителните групи на 5 и 6 годишните деца, които се предоставят безплатно.  Вече четвърта година подготвителните групи – 5 и 6 годишни  работят по програмна система «Вики и Ники» и нейният интерактивен електронен портал. С него можете да се запознаете тук: http://www.vikiiniki.bg/home.jsp

За децата   в ДГ "Папазян"  предлагаме  и допълнителни педагогически услуги извън държавния образователен стандарт -  английски език,      карате и  акробатика.

Дневен режим