Обществен съвет

З А П О В Е Д

 

№   83 / 21. 12. 2016 г.

 

 

На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

О П Р Е Д Е Л  Я М:

 

Поименният състав на членовете на Обществения съвет на ДГ  „ Вержин и Хаик Папазян“, въз основа на протокол № 1 /20. 12. 2016г. от проведеното събрание на родителите и на Заповед РД 15-1620 от 28.11.2016г. на  финансиращия орган – Община Сливен, както следва:

Обществен съвет:

  1. Силвия Никова - гл. експерт в Дирекция СДЗС - община  Сливен
  2. Кръстинка Шаклиян – спомоществовател и изявена личност.
  3. Гергана  Фотева Граменова – родител на Елени Коста Граменова /Н. Динева/
  4. Ралица Викторова Димитрова - родител на Ева - Мария Гуиди / Г. Станева/
  5. Веселина Качарова - родител на Стелиана Колева  /М. Коева/

 

Резервни членове:

  1. Здравка Кателиева - гл. експерт в Дирекция СДЗС - община  Сливен
  2. Марияна Методиева Златева – родител на София Георгиева Златева /Р. Иванова/
  3. Даниела Радева Пеева - родител на Емилия Емилова Пеева /Р. Иванова/
  4. Галина Панайотова - родител на Виктория Панайотова /М. Коева/

Членовете на Обществения съвет се задължават да се запознаят с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата обнародван в ДВ бр.75/27.09.2016г., издаден от МОН и да спазват неговите разпоредби.

                      

Галина Николова

Директор

ПРАВИЛНИК         icon_pdf

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4