Приобщаващо образование

Какво е приобщаващо образование?

                Приобщаващото образование е модел на взаимоотношения в детската градина  или  в училище, в който всяко дете или  ученик  са  приети в училищната среда. Всяко дете се чувства ценено, полезно и включено в живота на  детската група, класа, детската градина и  училището, без значение неговият социален статус, способности или етнос. Приобщаващото образование е носител на среда, в която всеки се чувства ценен, уважаван и приет със своите различия, в която можеш да се себеизразяваш, да откриваш себе си  и да бъдеш полезен.

              В ДГ "В. и Х. Папазян" приобщаващото образование е процесът на осигуряване за всички деца, включително и тези със специални потребности, на равни възможности да получат ефективно образование, с необходимите допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане, за да се подготвят децата за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото.

 С Наредбата  за приобщаващото образование можете да се запознаете тук:

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136927891

Допълнителна подкрепа за деца със специални образователни потребности