Такси

Такси за детска градина – Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливен.

 

За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:

 1. За седмични детски градини 35,00 лв.
 2. За целодневни детски градини 35,00 лв.
 3. За полудневни детски градини 6,00 лв
 4. За детски ясли 35,00 лв. 

Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

 1. Деца с един родител;
 2. Деца с родители – редовни студенти;
 3. Деца на разведени родители, на които родителят – настойник е на месечно социално подпомагане , съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. 

Когато две или повече от две деца от едно семейство са приети едновременно в едно или в различни детски заведения в общината, таксата е както следва:

 • За първо дете – 35 ,00 лв.;
 • За второ дете – 20,00 лв.;
 • За трето и всяко следващо – 10,00 лв. 

За две или повече от две деца от едно социално слабо семейство, получаващо месечна помощ по смисъла на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, посещаващи едновременно едно или различни детски заведения в общината, таксата е както следва:

 • За първо дете – 20,00 лв.;
 • За второ дете – 10,00 лв.;
 • За трето и всяко следващо – 5,00 лв. 

Не се заплаща такса за :

 1. Децата, на които един от родителите е със 70% и повече процента намалена работоспособност, децата на неизвестни родители, децата без родители, децата на които един от родителите е загинал при производствена авария, природно бедствие или при изпълнение на служебния си дълг.
 2. Децата с тежки хронични белодробни заболявания и специални образователни потребности, обучавани и възпитавани в специализирани детски градини по Наредба за приобщаващото образование на МОН
 3. Деца с увреждания, за които има решение на ТЕЛК за намалена възможност за социална адаптация с повече от 50 %.
 1. За деца сираци и с месечен доход една минимална работна заплата на семейство.
 2. Деца посещаващи полудневна детска градина за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка по смисъла на Закона за народната просвета.
 3. Деца – тризнаци. 

При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условия, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.

 

За ползване на намаленията и освобождаването от заплащане на такса, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи,доказващи преференцията.

 

При неподаванне на декларация същите не могат да ползват намаленията.

 

Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

 

Таксите за храна се заплащат до 10 – то число на следващия месец и след тази дата с начисляване на лихва в канцеларията на ЗАС и касиер домакина в детската градина.

 

НАРЕДБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН