Прием

Прием на деца за учебната 2021 - 2022година.

https://priem.sliven.bg/

Важно за родителите на деца родени 2018г!

Предстои Ви да кандидатствате за детска градина,

Вече са обявени  свободните места за първа възрастова група - това са децата родени през 2018г. Ако сте решили да  кандидатствате за прием в детска градина, може да го направите сега. Системата е отворена за регистрации на нови заявления/ редакция на съществуващи заявления от 2 до 10 април.

Предвидени са предимства за:

Деца, чиито родители са в трудово, служебно приравнено правоотношение или се самоосигуряват (вкл., когато родител е в платен годишен отпуск за отглеждане на дете):МАЙКА

Деца, чиито родители са в трудово, служебно приравнено правоотношение или се самоосигуряват (вкл., когато родител е в платен годишен отпуск за отглеждане на дете):БАЩА

Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.

Деца – сираци и полусираци

Деца със специални образователни потребности и /или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК/НЕЛК с 50% и над 50% към 01 януари в годината на приема.

Деца, чиито родител/ официален настойник, подаващ заявлението, има трайно намалена работоспособност над 71%

Очакваме Ви! Ако имате някакви затруднения, можа да дойдете до детската градина и ние ще Ви съдействаме за подаване на Вашето заявление.

ГРАФИК на дейностите по приемане на децата в детските градини по месеци за 2020 г. 

ЗАПОВЕД за прием на деца в условията на КОВИД 19

                                                                        К  О  М  И  С  И  Я

                                              по приема на деца в ДГ „В. и Х. Папазян“

в състав:

 1. Мария Колева – ЗАС - председател, тел: 0896649421
 2. Марияна Тачева – домакин – член , тел: 0898820581
 3. Йорданка Балездрова – мед. Сестра - член., тел: 0879251884

Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците, съгласно Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен.

 

Задължителните условия за прием на децата, критериите, необходимите документи, класирането, записването и отписването се извършват чрез системата за електронен прием в детските градини и ясли на територията на община Сливен.

 

Родителите / настойниците подават заявление за участие в електронната система по образец. Заявител за регистриране на заявление за участие в класиране на дете, подлежащо на класиране, може да бъде само родител или официален настойник на детето.

 

Подаването на заявления се извършва:

 1.   по електронен път ( онлайн на сайта за прием https://priem.sliven.bg/);
 2. на място, в детското заведение ( при директора или упълномощено от него лице), посочено като първо желание за прием в заявлението.

Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от директора или упълномощеното лице на детската градина  в присъствието на родителя / настойника.

 

На родителите / настойниците се предоставя индивидуален номер от електронната системата, с който се участва през всички етапи, посочени в правилата за прием на съответната учебна година.

 

Всяко дете има право само на една регистрация в системата, по един от двата начина, посочени в чл. 13, ал. 2 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен ( по електронен път на сайта за прием или на място в детската градина ).

 

    3. Регистрацията се извършва в етапи, посочени в графика на  дейностите за съответната учебна година.

 1. Попълването на заявления и получаването на входящ номер е целогодишно.
 2. Родителят/настойникът на детето следва да подава вярна, актуална информация в заявлението за участие в класирането.
 3. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.
 4. Родителите имат възможност да променят реда на заявените желания за конкретно детско заведение и за всеки отделен адрес в него преди всяко класиране и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места. 

Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени с графика на дейностите за съответната учебна година, обявени на сайта на Община Сливен, на страницата на електронната система за прием.    

 • за постъпване в първа група на детската градина – от 1 септември до 20 септември на текущата година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
 • за всички възрастови групи за попълване на наличните свободни места – целогодишно. 

Информацията за приетите деца се оповестява чрез електронната система за прием на децата на територията на Община Сливен.

 

Приемът на децата се организира от директора на детската градина и от оторизирано от него лице, в съответствие с Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен.

 

Задължителни документи при записване са:    

 1. Заявление за прием в детските градини (от електронната система за класиране )
 2. Попълнено заявление за записване по образец, предоставен от съответното детско заведение;
 3. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 4. Документ за самоличност на подаващия заявлението родител/настойник, за удостоверяване при поискване.
 5. Прилагане на подадените от родителя задължителни документи удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.
 6. Медицински документи ( при първоначално постъпване на детето в детската градина ), съгласно чл. 4 (2) от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини.
 7. Класираното дете се записва, само при наличие на задължително изискуемите документи в определените от системата срокове.
 8. Директорът  или упълномощеното от него лице на съответното заведение е длъжен при записване да запознае родителите/настойниците с документите, които следва да бъдат представени при постъпване, в това число за извършени медицински изследвания.
 9. Данните на заявителя и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Същите ще се  ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
 10. Родител/настойник, посочил данни по критериите, които са дали определен брой точки при класирането и не може да ги удостовери, получава отказ за записване на детето.
 11. Директорът или упълномощено лице на детското заведение, отразява записаното дете в електронната система.
 12. След записване на дете в конкретното детско заведение  отпада възможността същото да участва в последващи класирания.
 13. Записаните за предстояща учебна година деца, постъпват в детската градина  на 1 септември. В случай, че 1 септември е почивен  ден  децата постъпват в детска градина на първия следващ работен ден.
 14. Родителите / настойниците в началото на учебната година се запознават с "Правилник за дейността на детската градина" .