Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"   

Проектни дейности в които участва ДГ "В. и Х. Папазян":

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от  уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца  от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на  учебни материали, пособия, помагала:

2.1. изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на  Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г.(целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократнипомощи);

2.2. назначаване на специалисти за провеждане на допълнителните дейности за социално и емоционално  развитие на децата (допустима е в институции, в които се осъществява дейност по т. 2.1);

2.3. назначаване на допълнителен педагогически персонал - психолози, логопеди, ресурсни учители;

2.4. назначаване на допълнителен непедагогически персонал - образователни медиатори, социални работници в образованието, помощници на учителя и помощник-възпитатели;

2.5. осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др (допустима е само в съчетание с някоя от  дейностите по т. 2.1 – 2.4).

Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и  др.

3.1. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на  специализираната методика, основана на играта за обучение по български език;

3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на  скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца,  за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция

3.3. Обучение за непедагогическия персонал и други заинтересовани страни (медиатори,  социални работници и помощници на учителите) за придобиване на умения за работа с родители  на деца от уязвими групи (вкл. и за деца със СОП) и за прилагане на форми и методи на работа за  активното приобщаване на родителите, насочени към подкрепа за изграждане на възпитателните  умения, за формиране на умения за активното им социално включване и за здравословен начин на живот.

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 

 

Целева група

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

Подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища

Постановление № 129 на Министерския съвет

 

В изпълнение писмо на Министерството на образованието и науката и писмо от РУО – Сливен за предоставяне и разходване (съгласно Постановление № 129/11.07.2000 г. на Министерския съвет) на предвидените в централния бюджет минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детските градини и училищата съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2,00 лв. на дете и 3,00 лв. на ученик за общинските детски градини и училища за бюджетна година.

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          

Схемата  за  предоставяне  на  плодове,  зеленчуци,  мляко  и  млечни  продукти  в детските  градини  и  училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходимиза  изгражданетона  здрав  и  жизнен  организъм  в  най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици,  които спомагат  заустойчиво  следване иутвърждаване  наздравословни принципи в храненето. Предвидените  в  приложимата  европейска  законодателна  рамка  съпътстващи мерки, които се прилагат успоредно с доставката на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, дават възможност за опознаване на земеделските процеси, като по  този  начин  осигуряват  познания  за  изграждането  на  цялостна представа  за отглеждането  на  плодове  и  зеленчуци  и  добиването  на  мляко. Запознаването  на децата  с отглеждането  на здравословни  продукти,  формирана  по-късен  етап  в зрелия  индивид  устойчиво  отношение  и ангажираносткъм  първоизточника  на качествената храна –селското стопанство.

 

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес.