ДГ "В и Х. Папазян"  и  ПП  "Гаранцията за детето"  на Европейския съюз в България

ДГ "В. и Х. Папазян" ще вземе участие в следните дейности по проекта:

Качествено приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни трудности.

Подкрепа за по-качествено приобщаване ще получат екипите на 30 детски градини, от 10 общини – АйтосБургасКазанлъкКотелНова ЗагораСливенСредецСтара ЗагораТвърдица и Чирпан.

В детските градини ще бъде създадена подходяща физическа, социална и образователна среда, която да дава възможност за пълноценно участие на всяко дете в образователните и социалните процеси. Ще бъде укрепен капацитетът и на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, както и на Регионалните управления на образованието.

 • Обучителна програма за специалистите в детските градини по теми, свързани със съвременното разбиране за прилагане на образователни подходи и практики в качествена приобщаваща средаи ранно откриване на затрудненията
 • Назначаване на допълнителни специалисти и помощник-възпитатели, където  има нужда
 • Засилено прилагане на помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация
 • „Работилници за родители“: групова работа с родители в детската градина по отделни теми, насочени към ранното детско развитие
 • Подобряване сътрудничеството между детските градини, социалните и здравни услуги за улесняване прехода семейство – детска градина –училище
 • Укрепване капацитета на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за оценка на нуждите на деца с увреждания и за подкрепа на детските градини и на индивидуални случаи
 • Засилване и ролята на Регионалните управления на образованието за улесняване обмена на опит и добри практики и за насърчаване използването на помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация.

Пилотните дейности ще се изпълняват в 10 общини на територията на три области – БургасСливен и Стара Загора  и ще обхванат над 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

За изпълнението на проекта беше подписан Меморандум за сътрудничество и разбирателство между УНИЦЕФ, Министерството на труда и социалната политика,  Министерството на здравеопазването,  Министерството на образованието и науката, Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет и трите областните администрации, както и споразумения за финансиране с пилотните общини. В проекта ще участват представители на системите за здравеопазване, образование, закрила на детето и социално подпомагане, неправителствени организации, академични институции, изследователски организациии, медии, деца и младежи и други заинтересовани страни.

ПИЛОТНО ПРИЛАГАНЕ НА "ЕВРОПЕЙСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕТЕТО"

Партньор за обученията на детските градини е  Фондация  „Карин дом“,
а експерти на УНИЦЕФ предоставят допълнителна подкрепа. 

Проект  " Подкрепа за приобщаващо образование"

Обща информация за проекта

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"   

Проектни дейности в които участва ДГ "В. и Х. Папазян":

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от  уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца  от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на  учебни материали, пособия, помагала:

2.1. изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на  Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г.(целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократнипомощи);

2.2. назначаване на специалисти за провеждане на допълнителните дейности за социално и емоционално  развитие на децата (допустима е в институции, в които се осъществява дейност по т. 2.1);

2.3. назначаване на допълнителен педагогически персонал - психолози, логопеди, ресурсни учители;

2.4. назначаване на допълнителен непедагогически персонал - образователни медиатори, социални работници в образованието, помощници на учителя и помощник-възпитатели;

2.5. осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др (допустима е само в съчетание с някоя от  дейностите по т. 2.1 – 2.4).

Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и  др.

3.1. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на  специализираната методика, основана на играта за обучение по български език;

3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на  скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца,  за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция

3.3. Обучение за непедагогическия персонал и други заинтересовани страни (медиатори,  социални работници и помощници на учителите) за придобиване на умения за работа с родители  на деца от уязвими групи (вкл. и за деца със СОП) и за прилагане на форми и методи на работа за  активното приобщаване на родителите, насочени към подкрепа за изграждане на възпитателните  умения, за формиране на умения за активното им социално включване и за здравословен начин на живот.

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 

 

Целева група

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

Подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училища

Постановление № 129 на Министерския съвет

 

В изпълнение писмо на Министерството на образованието и науката и писмо от РУО – Сливен за предоставяне и разходване (съгласно Постановление № 64 от 25 февруари   2021 година на Министерския съвет) на предвидените в централния бюджет минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детските градини и училищата, паричните средства за физическо възпитание и спорт са 3,00 лв. на дете и 5,00 лв. на ученик за общинските детски градини и училища за бюджетна година.

 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          

Схемата  за  предоставяне  на  плодове,  зеленчуци,  мляко  и  млечни  продукти  в детските  градини  и  училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходимиза  изгражданетона  здрав  и  жизнен  организъм  в  най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици,  които спомагат  заустойчиво  следване иутвърждаване  наздравословни принципи в храненето. Предвидените  в  приложимата  европейска  законодателна  рамка  съпътстващи мерки, които се прилагат успоредно с доставката на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, дават възможност за опознаване на земеделските процеси, като по  този  начин  осигуряват  познания  за  изграждането  на  цялостна представа  за отглеждането  на  плодове  и  зеленчуци  и  добиването  на  мляко. Запознаването  на децата  с отглеждането  на здравословни  продукти,  формирана  по-късен  етап  в зрелия  индивид  устойчиво  отношение  и ангажираносткъм  първоизточника  на качествената храна –селското стопанство.

 

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. 

Национална програма "Успяваме заедно"  

Целта на националната програма е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции.

Бенефициенти по Националната програма могат да бъдат всички държавни и общински детски градини.

Дейностите по програмата са обособени в три модула. Детска градина "В. и Х. Папазян е одобрена в Модул 1  „Хубаво е в детската градина”.

Дейностите по модула са приложими само за деца, които постъпват за първи път в детска градина и към техните родители. По модула е допустимо изпълнението на следните дейности:

 1. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.
 2. Създаване на условия за работа със семейната общност в рамките на детската градина.
 3. Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.
 4. Организиране на събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност.                                                                                                                                                                                            По първия модул на програмата „Хубаво е в детската градина”, с бюджет от 300 000 лева, са класирани предложенията на 153 градини. Предвижда се да бъдат обхванати 4256 деца, а 409 педагогически специалисти ще осигуряват подкрепа за адаптирането на децата и родителите при прехода от семейната среда в детската градина. От нашата детска градина в програмата ще бъдат включени 50 деца от двете новоприети първи групи, петтима педагогически специалисти ще подкрепят децата, при бюджет от 2000лв.

 

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

 

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ - 583 396 лв. са предвидени по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (БДП). С тях в 90 детски градини и 181 училища ще бъдат изградени площадки за обучение по БДП. Нашата детска градина ще получи по проекта 1900лв. за изграждане на външна и преносима вътрешна площадка по БДП 

Двете площадки по БДП ще бъдат оборудвани и обзаведени с:

 1. светофари – 2 бр.
 2. стоп палка – 1 бр.
 3. сигнално-предпазни жилетки – 12 бр.
 4. комплект от 10 бр. пътни знаци – 1 бр.
 5. конуси – 10 бр.
 6. детски велосипед – 2 бр.